SkRzYwDzOnA

Serce żyje własnym czasem...

(Źródło: skrzywdzona, via czotoniewiem)

skrzywdzona:

Przecież ona była mała, młoda, bezbronna… Nie mogła tego przewidzieć…Nie mogła nic zrobić…Skrzywdziłeś ją tak mocno…Zepsułeś jej całe życie…Kiedyś za to odpowiesz…Poznasz sprawiedliwość…

Stop pedofilii.

skrzywdzona:

Przecież ona była mała, młoda, bezbronna… Nie mogła tego przewidzieć…Nie mogła nic zrobić…Skrzywdziłeś ją tak mocno…Zepsułeś jej całe życie…Kiedyś za to odpowiesz…Poznasz sprawiedliwość…

Stop pedofilii.

Kochać to nie znaczy być szczęśli­wym 24 godzi­ny na dobę. Cza­sami znaczy to także cier­pieć, na­wet mo­men­ta­mi bar­dzo ciężko. Wszys­tko to ma jed­nak głębo­ki sens – po­dob­nie jak poród ko­biety, który jest bo­les­ny, ale który równocześnie przy­nosi życie. Trze­ba bo­wiem pa­miętać, że cier­pienie niesie ze sobą war­tość o ty­le, o ile wie­rzy­my, że idea, z po­wodu której się męczy­my, jest ważniej­sza od nasze­go ak­tual­ne­go sa­mopoczu­cia. Ludzie często kochają się, przeżywają sil­ne na­miętności – to by­wa wspa­niałe, ale praw­dzi­wym wyz­wa­niem jest trwały związek, w którym dwo­je ludzi ma szansę spraw­dzić siłę swo­jej miłości.

Éric-Emmanuel Schmitt (via skrzywdzona)

(Źródło: ijuvei)

(Źródło: r-ideout, via nadal-cie-kochamm)

Znowu…

Znowu…

Jejkuuu *.*

Jejkuuu *.*

(Źródło: globalpsycho, via nic-nie-jest-na-zawszee)

(Źródło: warpten, via nic-nie-jest-na-zawszee)

(Źródło: non-moi, via nadal-cie-kochamm)